Logo stypendium Fundacji Integra im. Scilli Elworthy

INFORMACJA O STYPENDIUM FUNDACJI INTEGRA 
imienia Scilli Elworthy

W tym momencie nie przyjmujemy więcej aplikacji o stypendium

1. Kto jest organizatorem Stypendium Fundacji Integra?

Organizatorem Stypendium jest Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych we współpracy z Misją na Wschód, z siedzibą we Wrocławiu. Stypendium jest finansowane przez Fundację Integra z siedzibą w Bratysławie.

2. Jaki jest cel stypendium Slotowej Sieci Gościnności?

Celem stypendium jest wsparcie osób uchodźczych w budowaniu ich samodzielności, sprawczości i poczucia sensu, a szerzej – w budowaniu pokoju i współpracy ponad podziałami.

3. Kto może otrzymać Stypendium Fundacji Integra?

W programie Stypendiów Interwencyjnych mogą wziąć udział obywatelki i obywatele Ukrainy zmuszone/ni do opuszczenia kraju w wyniku ataku Rosji na Ukrainę – pełnoletnie osoby fizyczne, które mają osobiste relacje z członkami i członkiniami Slotowej Sieci Gościnności (patrz niżej), oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Co trzeba zrobić żeby dostać stypendium?

Aby otrzymać stypendium należy wypełnić aplikację i przejść pomyślnie rekrutację.

Niezbędnym elementem aplikacji jest uzyskanie rekomendacji przynajmniej jednej osoby w Slotowej Sieci Gościnności (uchodźcy lub uchodźczyni, wolontariusza lub wolontariuszki, pracownika lub pracowniczki), która może poręczyć za charakter osoby aplikującej oraz jej umiejętności w zakresie pracy proponowanej przez osobę aplikującą jako podstawę otrzymania stypendium.

5. Jak będą rozpatrywane aplikacje?

Aplikacje będą rozpatrywane w trybie ciągłym. Głównym kryterium branym pod uwagę w rekrutacji jest gotowość stypendysty do wykonywania w wymiarze minimum 5 godzin w tygodniu sensownej pracy mającej potencjał budowania niezależności i poczucia sensu, oraz w budowaniu pokoju, współpracy i dobrej woli pomiędzy Polakami a Ukraińcami.

6. Jaka jest kwota stypendium? 

Miesięczna kwota stypendium będzie wynosić 600 zł na osobę w rodzinie.

Rodzinę definiujemy jako rodziców i dzieci do 18 roku życia oraz zależne osoby starsze. (Osoby powyżej 18 roku życia zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym mogą złożyć osobną aplikację.)  W każdej rodzinie może aplikować jedna osoba. Kwota stypendium będzie odpowiadała liczbie osób w rodzinie.

Przykładowo, matka z dwójką dzieci otrzyma stypendium w wysokości 1800 zł. Stypendium nie będzie wypłacane retroaktywnie. Przykładowo, jeżeli ktoś aplikuje do 10 czerwca, otrzyma stypendium na czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień.

7. Jaki jest termin składania aplikacji?

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły do momentu, gdy wsparciem zostanie objęte 100 osób, włączając w to członków rodzin stypendystów.

Aplikacje rozpatrywane są do 10 dnia każdego miesiąca. Przykładowo, jeżeli ktoś złoży aplikację 11 kwietnia, po pomyślnym przejściu rekrutacji może otrzymać stypendium od maja.

8. Jakie są przykłady pracy, jaką można wykonywać w ramach stypendium?

Z przykładami pracy jaką można wykonywać w ramach stypendium zamieszczone są załączniku do regulaminu:
Praca jaką można wykonywać w ramach stypendium Fundacji Integra.

9. Do czego zobowiązuje się stypendysta?

Każdy uczestnik programu stypendialnego zobowiązuje się by:
– Przez 5 godzin w miesiącu pracować w wybrany przez siebie sposób,
– Działać społecznie na rzecz innych ludzi lub prowadzić działalność twórczą w wybrany przez siebie sposób i raz w miesiącu raportować jaki rodzaj aktywności został wybrany i kiedy to zobowiązanie zostało zrealizowane,
– Aktywnie uczestniczyć w comiesięcznych spotkaniach Slotowej Sieci Gościnności,
– Respektować wartości reprezentowane przez Slot.

10. Kto podejmuje decyzję o przyznaniu stypendium?

Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje komisja w składzie: Marta Sztwiernia, Marta Shaw, Serhiy Godun, Ewa Górska.
Ta sama komisja decyduje o ewentualnej utracie stypendium (patrz punkt 13).

11. Jaki jest okres wypłacania stypendium?

O stypendium można aplikować w okresie od maja do sierpnia. Będzie wypłacane począwszy od miesiąca, w którym zostało przyznane.
Nie będzie wypłacane wstecz.

12. Jakie są osoby kontaktowe w sprawach programu stypendialnego?

Osoba kontaktowa dla aplikantów (język polski):
Marta Sztwiertnia – marta.sztw@gmail.com

Osoba kontaktowa dla aplikantów (język ukraiński):
Lyuda Lyuschik – ludalushchik2001@gmail.com, +48 796 056 779
Od lipca 2022 – Poszukujemy osoby kontaktowej dla aplikantów z językiem ukraińskim! Dowiedz się więcej.

Osoba kontaktowa dla przyjętych stypendystów:
Serhiy Godun godunsergiy@gmail.com

13. Czy można stracić stypendium?

Osoba traci stypendium jeżeli: 
– sama z niego rezygnuje, 
– nie wywiązuje się z warunków zawartych w regulaminie, 
– wychodzi ze Slotowej Sieci Gościnności, czyli wyjeżdża z Polski, wyraża chęć zaprzestania kontaktu, albo podejmowaliśmy bezskutecznie pięć prób kontaktu.

14. Jaka jest specyfika Slotowej Sieci Gościnności?

Slotowa Sieć Gościnności nie jest anonimowa, ale oparta na istniejących relacjach. Zaczęła się od relacji osób współtworzących Slot Art Festival i zrzeszonych w sieci Central Eurasian Partners, a następnie z ich relacji.

15. Jak będą rozliczane godziny pracy w ramach stypendium?

Raz w miesiącu każdy stypendysta raportuje wykonaną pracę w formularzu, jaki można wysłać online lub formie papierowej na adres: ul. Lea 5a/4, Kraków.

16. Jak można zostać przyjętym do Slotowej Sieci Gościnności w Krakowie? 

Slotowa Sieć Gościnności jest elastyczna i rośnie w swoim tempie, w miarę budowania się kolejnych relacji. Włączamy kolejne osoby do Sieci w oparciu o osobistą rekomendację osoby już będącej w Sieci. 

Procedura przyjęcia kolejnych osób do Sieci wygląda następująco: 
1. Osoba/rodzina/ekipa zgłasza się, że chce dołączyć do SSG, prosi kogoś z SSG o rekomendację i umawia się na rozmowę ze Serhiy’em Godun’em (godunsergiy@gmail.com).
2. W ciągu tygodnia od zgłoszenia, Serhiy rozmawia twarzą w twarz z kandydatkami/kandydatami i spisuje dane kontaktowe i aktualne potrzeby. Jeżeli uznaje, że pasują do Sieci, prosi ich o wypełnienie formularza z danymi.
3. Serhiy sprawdza referencje i jeżeli wszystko się zgadza, przekazuje kontakt dalej aby objąć ich opieką wolontariacką.

17. Jakie są inne formy wsparcia dostępne dla osób w Slotowej Sieci Gościnności?

Osoby chcące prowadzić w Krakowie działalność gospodarczą, twórczą lub artystyczną są zachęcane do tego, aby dzielić się z nami swoimi pomysłami. W miarę możliwości i sił będziemy szukać dedykowanego wsparcia dla konkretnych pomysłów.

18. Kim jest Scilla Elworthy i dlaczego stypendium nosi jej imię?

Scilla Elworthy nominowana trzykrotnie do Pokojowej Nagrody Nobla aktywistka i pisarka z czterdziestoletnim doświadczeniem pracy przy najostrzejszych konfliktach zbrojnych. Autorka odważnych i inspirujących wizji, które skupiają się na wspieraniu oddolnych inicjatyw, promowaniu nowej idei przywództwa oraz akcentowaniu roli kobiet w tworzeniu pokojowych rozwiązań.

Poszukiwane Osoby
do Stypendium im. Scilli Elworthy